Επανέγκριση πίστωσης ποσού 51.525,79 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6634.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Επανέγκριση πίστωσης ποσού 51.525,79 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6634.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013