Εσήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου