Εσήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου

Εσήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου

Εσήγηση για καταβολή τριμήνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου

ade5502010.pdfa