352/2013 – Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου