420/2009 – Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2009 για τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Ν.Π.Δ.Δ.

420/2009 – Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2009 για τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Ν.Π.Δ.Δ.

Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2009 για τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Ν.Π.Δ.Δ.

ads420.pdfa