362/2012 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 29-11-2012 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

362/2012 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 29-11-2012 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

362/2012 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 29-11-2012 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ