082/2019 – Λήψη απόφασης αποδοχής της πράξης ένταξης «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Ιλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5029928 στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (πρ/σμος Πράξης 99.760,36 €)

082/2019 – Λήψη απόφασης αποδοχής της πράξης ένταξης «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Ιλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5029928 στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (πρ/σμος Πράξης 99.760,36 €)

082/2019 – Λήψη απόφασης αποδοχής της πράξης ένταξης «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Ιλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5029928 στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (πρ/σμος Πράξης 99.760,36 €)