101/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων