478/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»

478/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»

478/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»