259/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών»

259/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών»