209/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών»

209/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών»