152/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017»

152/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017»