113/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων»

113/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων»