227/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων για την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου»