163/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων»

163/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων»