151/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»