208/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

208/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»