142/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

142/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»