442/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου για τις ομάδες 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 και 15»

442/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου για τις ομάδες 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 και 15»