519/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ετών 2017 και 2018»

519/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ετών 2017 και 2018»