164/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»

164/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»