532/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» έτους 2018

532/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» έτους 2018

532/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» έτους 2018