394/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017