457/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017

457/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017