508/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017

508/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017