292/2013 – Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013