095/2015 – Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015