252/2010 – Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2010