Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.