039/2019 – Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολών

039/2019 – Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολών