186/2013 – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»