272/2017 – Λήψη απόφασης για: α) τη μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 094/23-02-2016 (ΑΔΑ:ΩΠΡΚΩΕΒ-ΠΔ9) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και β) έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το συνεχιζόμενο – για το έτος 2017- έργο με τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/15»

272/2017 – Λήψη απόφασης για: α) τη μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 094/23-02-2016 (ΑΔΑ:ΩΠΡΚΩΕΒ-ΠΔ9) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και β) έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το συνεχιζόμενο – για το έτος 2017- έργο με τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/15»

272/2017 – Λήψη απόφασης για: α) τη μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 094/23-02-2016 (ΑΔΑ:ΩΠΡΚΩΕΒ-ΠΔ9) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και β) έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το συνεχιζόμενο – για το έτος 2017- έργο με τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/15»