185/2013 – Λήψη απόφασης για διάθεση αποδιδόμενου ποσού του Ν. 3756/2009 αποκλειστικά για λειτουργικές δαπάνες

185/2013 – Λήψη απόφασης για διάθεση αποδιδόμενου ποσού του Ν. 3756/2009 αποκλειστικά για λειτουργικές δαπάνες