420/2015 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από τον υπ’ αριθμ. 59/18.11.2015 βεβαιωτικό κατάλογο