321/2009 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους