013/2019 – Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.6142.0005