Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου Ιλίου για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Ν.Π. κατά τις δικασίμους την 02-5-2014 και σε οποιαδήποτε αναβολή τους

Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου Ιλίου για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Ν.Π. κατά τις δικασίμους την 02-5-2014 και σε οποιαδήποτε αναβολή τους