419/2009 – Λήψη απόφασης για επίλυση διαφοράς – εξώδικος συμβιβασμός για υπόθεση αποζημίωσης υπέρ Γ. ΚΥΡΚΟΥ

419/2009 – Λήψη απόφασης για επίλυση διαφοράς – εξώδικος συμβιβασμός για υπόθεση αποζημίωσης υπέρ Γ. ΚΥΡΚΟΥ