437/2009 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου κατά της ΟΤΕ Α.Ε. τμήμα καλωδιακών βλάβες & συνεργεία χωματουργικών για αποκατάσταση, για μη αποκατάσταση πεζοδρομίου, μη απομάκρυνση υλικών εκσκαφής & έλλειψη προστατευτικών μέτρων για την ασφαλή διέλευση πεζών και διερχομένων, στην οδό Αγ. Νικολάου 23 & Εφύρας, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού Καθαριότητας

437/2009 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου κατά της ΟΤΕ Α.Ε. τμήμα καλωδιακών βλάβες & συνεργεία χωματουργικών για αποκατάσταση, για μη αποκατάσταση πεζοδρομίου, μη απομάκρυνση υλικών εκσκαφής & έλλειψη προστατευτικών μέτρων για την ασφαλή διέλευση πεζών και διερχομένων, στην οδό Αγ. Νικολάου 23 & Εφύρας, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού Καθαριότητας

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου κατά της ΟΤΕ Α.Ε. τμήμα καλωδιακών βλάβες & συνεργεία χωματουργικών για αποκατάσταση, για μη αποκατάσταση πεζοδρομίου, μη απομάκρυνση υλικών εκσκαφής & έλλειψη προστατευτικών μέτρων για την ασφαλή διέλευση πεζών και διερχομένων, στην οδό Αγ. Νικολάου 23 & Εφύρας, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού Καθαριότητας

ads437_.pdfa

437/2009 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου κατά της ΟΤΕ Α.Ε. τμήμα καλωδιακών βλάβες & συνεργεία χωματουργικών για αποκατάσταση, για μη αποκατάσταση πεζοδρομίου, μη απομάκρυνση υλικών εκσκαφής & έλλειψη προστατευτικών μέτρων για την ασφαλή διέλευση πεζών και διερχομένων, στην οδό Αγ. Νικολάου 23 & Εφύρας, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού Καθαριότητας

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a