281/2010 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κα ΓΡΑΨΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Καθαριότητας

281/2010 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κα ΓΡΑΨΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Καθαριότητας

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κα ΓΡΑΨΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Καθαριότητας

ADS2812010.pdfa