138/2009 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο νυχτερινό κέντρο ιδιοκτησίας ΓΙΕΒΛΕΚΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας

138/2009 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο νυχτερινό κέντρο ιδιοκτησίας ΓΙΕΒΛΕΚΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο νυχτερινό κέντρο ιδιοκτησίας ΓΙΕΒΛΕΚΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας

ads138.pdfa