385/2018 – Λήψη απόφασης για καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις, βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4483/2017