Λήψη απόφασης για καταβολή τριμήνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου

Λήψη απόφασης για καταβολή τριμήνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου

Λήψη απόφασης για καταβολή τριμήνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου

ade2032010.pdfa