421/2015 – Λήψη απόφασης για μερική διαγραφή μισθωμάτων, τέλους και ΟΓΑ χαρτοσήμου περιπτέρου από βεβαιωτικό κατάλογο του ΤΑΒΟΥΛΑΡΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

421/2015 – Λήψη απόφασης για μερική διαγραφή μισθωμάτων, τέλους και ΟΓΑ χαρτοσήμου περιπτέρου από βεβαιωτικό κατάλογο του ΤΑΒΟΥΛΑΡΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ