198/2010 – Λήψη απόφασης για μονοδρόμηση της οδού Ν. Φωκά