Λήψη απόφασης για μονοδρόμηση της οδού Νικηφόρου Φωκά