349/2013 – Λήψη απόφασης για οφειλή από βεβαιωτικό κατάλογο της εταιρείας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.