174/2017 – Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών για το διαγωνισμό της «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»

174/2017 – Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών για το διαγωνισμό της «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»