Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος