094/2019 – Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»

094/2019 – Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»