148/2019 – Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας του Κολυμβητηρίου του ΕΚΑ»

148/2019 – Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας του Κολυμβητηρίου του ΕΚΑ»